Яніву Ігорю Богдановичу. Відповідь на відкритий лист директору комунального підприємства «Калуська енергетична компанія» Шевчуку Петру Васильовичу

Яніву Ігорю Богдановичу

Відповідь на відкритий лист директору комунального підприємства «Калуська енергетична компанія» Шевчуку Петру Васильовичу

Хотілося б розпочати з того, що зацікавленість «автора» у викладенні його думок у відкритому листі варто сприймати виключно як особистий підхід до теми, яку він намагався розкрити. Тому вважаємо за необхідне навести більш об’єктивну та ретельно аргументовану точку зору, зосереджену на фактах, що дозволяє надати об’єктивну відповідь на кожен аспект усіх позицій. Маєм надію, що такий спосіб надати відповідь, дозволить більш конструктивним шляхо, доступним для сприйняття, прийти до вирішення озвучених питань.

І так, думка автора: Ви за фахом юрист та з початку 2015 року маєте свідоцтво адвоката. Тобто, володієте необхідними професійними знаннями, щоб визначити законність чи протиправність дій та рішень у сферах управління та господарської діяльності. Це дає підставу вважати, що усі ваші дії на посаді керівника підприємства критичної інфраструктури були свідомими та вами прогнозованими щодо їх правових наслідків.

Спростування: Це типовий “Аргумент або апеляція до авторитету”, що використовується для підсилення власних думок чи доведення певної точки зору за рахунок авторитету чи експертності певної особи у конкретній області. Використовуючи авторитет експерта, люди намагаються підтвердити власну позицію або переконати оточуючих у правильності своїх думок чи рішень. Цей прийом сприймається як переконливий, оскільки будь-який авторитет у певній галузі може викликати довіру та повагу.

Окрім того, у даній частині відкритого листа відбувається нав’язування думки про почуття провини, що є теж доволі підлим психологічним прийомом, направленим в першу чергу на інших читачів, які мають бути впевнені у винності діянь.

Думка автора: Тому, безсумнівно, ви знали, що протягом 2022 року права на премії у вас не було, оскільки Постановою КМУ від 19.05.1999 р. №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» у випадку незатвердження (непогодження) в установленому законодавством порядку річного фінансового плану підприємства премія керівнику не нараховується.

Спростування: У пункті 2 зазначеної постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 говориться, що у разі незатвердження (непогодження) річного фінансового плану підприємства премія керівнику не нараховується. Тут, по перше, слід зазначити, що в окремих ситуаціях може існувати законодавче підґрунтя для преміювання керівника навіть без затвердженого фінансового плану. Наприклад, це може бути передбачено умовами трудового контракту, внутрішніми документами підприємства чи іншими правовими актами, які мають чинність в конкретній ситуації. А по друге, фінансові плани для КП «Калуська енергетична Компанія» затверджувалися з чітким дотриманням нормативно правових актів, що регулюють порядок їх складання, подання та схвалення.

Згідно ст. 75 ГК України – Основним плановим документом державного комерційного підприємства є фінансовий план, відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів.

Річний план на 2022 рік наявний у підприємства і є належним чином схваленим органом місцевого самоврядування. Копії річних планів наведено у додатку.

Разом з тим, річний план на 2023 рік затверджений відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств міської ради, що затверджений рішенням Виконавчого комітету Калуської міської ради №277 від 22.11.22.

Фінансовий план підлягає затвердженню до 1 вересня року, що передує плановому, якщо інше не передбачено законом:

Відповідно до положень п. 1, 2, 4 «Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб`єкта господарювання державного сектору економіки», затвердженого Наказом міністерства економічного розвитку і торгівлі України 02.03.2015 № 205 (у редакції наказу Міністерства економіки України від 13.07.2022 № 2076).

1. Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження (погодження) та контролю виконання фінансового плану державного комерційного, некомерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) прямо чи опосередковано належать державі, а також інших суб’єктів господарювання, що належать до державного сектору економіки (далі – підприємство).

2.Фінансовий план підприємства складається за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку на кожний наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році. Фінансовий план підприємства містить інформацію щодо фактичних показників минулого року, планових і прогнозних показників поточного року, запланованих показників на плановий рік, а також інформацію згідно із стратегічним планом розвитку підприємства.

Під час складання фінансового плану, звіту про його виконання та підготовки пояснювальної записки підприємство користується рекомендаціями щодо складання фінансового плану та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них, зазначеними в додатку 2 до цього Порядку.

Окрім того, фінансовий план підприємства за рік, що минув, не підлягає затвердженню/погодженню.

Думка автора: Таким чином розпорядження міського голови про ваше преміювання завідомо були незаконними.

Спростування: Таким чином, ми бачимо, що маніпуляція думкою громади вам не вдалась, адже Річний фінансовий план затверджено. В свою чергу, інформація для розвитку та роздумів. Для того щоб розпорядження про преміювання керівника можна було вважати законним у випадку незатвердження фінансового плану, можуть застосовуватися інші документи чи письмові матеріали, що підтверджують фінансовий стан підприємства чи дозволяють зробити висновок про його роботу та досягнення планових показників.

Можливі і альтернативи для фінансового плану:

 1. Фінансові звіти: Звіти про фінансовий стан підприємства за певний період, такі як баланс, звіт про прибутки та збитки, звіт про грошовий потік, можуть слугувати джерелом інформації про фінансовий стан підприємства.
 2. Пояснювальні записки: Документи, які пояснюють причини або фактори, що впливають на фінансові показники підприємства, можуть бути використані як докази для прийняття рішення про преміювання.
 3. Інші документи або аргументи: Якщо у підприємства є інші документи чи докази, які підтверджують досягнення поставлених цілей чи успішність роботи, ці матеріали також можуть бути використані для підтвердження рішення про преміювання.

Крім того, відповідно до чинного законодавства, рішення органу місцевого самоврядування, яке не було скасоване та не було оскаржене в судовому порядку, має чинність та вважається законним. Судове оскарження рішень є важливим елементом правового захисту та контролю, і відсутність такого оскарження підтверджує правомірність та законність прийнятого рішення.

У випадку, якщо розпорядження міського голови про преміювання керівника підприємства не було скасоване та не було оскаржено в судовому порядку, це підтверджує його відповідність чинному законодавству та відповідним процедурам щодо прийняття. Разом з тим, керівник може підтримати законність прийнятого рішення та вказати на відсутність підстав для його перегляду чи визнання недійсним. В свою чергу, фраза “завідомо незаконне розпорядження міського голови” має під собою значення недопустимого або порушеного дієвого закону. Однак, питання чи вважати розпорядження “незаконним” потрібно вирішити за допомогою суду або хоча б юридичних експертів. На практиці часто використовується вираз “можливо незаконне”, щоб уникнути підозрілого або дискредитуючого характеру звинувачень до того часу, поки це не буде доведено в суді чи через іншу визначену правову процедуру. Інакше, така фраза може бути сприйнята як звинувачення без доказів, що вказує на поширення недостовірної інормації.

Думка автора: І ви, як правник, не повинні отримувати на їх підставі для себе матеріальні вигоди. А тому, пропоную вам добровільно повернути на рахунок підприємства 45864 гривні отриманої в лютому 2022 року премії та 72095 гривень 40 копійок отриманої у грудні 2022 року і повідомити про це громадськість.

Спростування: Керівник справді може добровільно повернути премію без визнання розпорядження незаконним, однак виключно при умові, що він не визнає його законним. Натомість, наведена Вами інформація у листі є явно маніпулятивною та брехливою, нічим не аргументованою та не підтвердженою. А, в свою чергу, у підприємства відсутні будь-які сумніви щодо законності наведених розпоряджень.

Думка автора: Після отриманих за запитами документів схиляюся до висновку, що ви, системно ігноруючи норми чинного законодавства, керували підприємством в ручному режимі, створили умови для безконтрольності зі сторони власника, адже як керівник не розробили та не подали Власнику підприємства проект фінансового плану, який є головним документом, відповідно до якого комунальне підприємство отримує доходи та здійснює видатки, а також визначає обсяг та спрямування коштів, аби протягом року виконувати функції, які визначає статут.

Спростування: Фінансовий план підприємства складається на кожен наступний рік та містить інформацію щодо фактичних показників попереднього року, планових і прогнозних показників поточного року, запланованих показників на плановий рік.

У зв’язку із визначенням КП «Калуська енергетична Компанія» виконавцем, виробником та надавачем комунальних послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з початком опалювального сезону 2021-2022 років (рішення Калуської міської ради від 13.09.2021 року №801), тобто з 01.11.2021 року, підприємство не мало жодної можливості скласти фінансовий план у 2020 році на листопад 2021 року.

Разом з тим, фінансовий план на 2022 – 2023 рік затверджено без жодної затримки, а саме до 10 грудня поточного року, з дотриманням Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств міської ради, а не до 1 вересня, як зазначається в цьому листі.

Думка автора: Тобто, ігнорували вимогами статей 75, 77 і 89 Господарського кодексу України та завдали істотної шкоди громаді, яка полягає у позбавленні міської ради наданих їй законом прав впливу на діяльність об’єкту критичної інфраструктури громади.

Згідно з частиною другою статті 75 Господарського кодексу України фінансовий план підлягає затвердженню до 1 вересня.

Спростування: Стаття 75 Господарського кодексу України встановлює загальні принципи складання та виконання бюджетів, а також фінансове планування.

Встановлення термінів складання та затвердження фінансових планів залежить від місцевих нормативно-правових актів, які можуть бути прийняті на рівні місцевої ради чи виконавчих органів. Такі рішення можуть визначати специфічні терміни з метою забезпечення ефективного фінансового планування та виконання завдань комунальних підприємств.

Як зазначалося, рішенням Виконавчого комітету Калуської міської ради від 22.11.2022 №277 затверджено Порядок складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств, відповідно до якого проєкт рішення виконавчого комітету міської ради про затвердження фінансового плану підприємства на 2024 рік (+пояснювальна записка), попередньо погоджений заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків та головним розпорядником коштів підприємства, за підписом керівника комунального підприємства, в паперовому та електронному вигляді подається на розгляд виконавчого комітету Калуської міської ради до 10 грудня поточного року.

Таким чином, якщо установлено, що фінансовий план подається на розгляд виконавчого комітету до 10 грудня року, це стає нормативними вимогами, які встановлюють терміни подання та розгляду фінансового плану. Ці умови, що затверджені рішенням виконавчого комітету, стають частиною загального порядку роботи та управління комунальними підприємствами, та є обов’язковими до виконання, якщо відповідне рішення про затвердження Порядку не буде визнано нечинним.

Думка автора: Станом на цю дату фінансовий план на 2024 рік не затверджений. Тому премія, отримана у вересні 2023 року, в сумі 7752 гривні 50 копійок підлягає поверненню на рахунок підприємства. Безпідставність вищевказаних виплат додаткового доказування не потребує.

Спростування: Вкотре наголошуємо на дії Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств міської ради, що затверджений рішенням Виконавчого комітету Калуської міської ради №277 від 22.11.22.

У випадку, якщо фінансовий план подано на схвалення відповідно до цього рішення, а премія була нарахована відповідно до цього фінансового плану, можна стверджувати, що відповідна премія отримана в рамках закону. Будь-які інші твердження, щодо не законності отримання премії, за відсутності відповідного рішення суду, є безпідставними.

Думка автора: Щодо премії в сумі 74424 гривні (отримана у травні 2023 р) та премії розміром 25925,13 гривень (серпень) у зв’язку з недостатністю документальних підтверджень про їх незаконність однозначно стверджувати не можу, але відповідно до постанови №859 премія також не нараховується при погіршення якості роботи, невиконанні умов контракту.

Спростування: У незвичайних випадках, коли погіршення якості роботи чи невиконання умов контракту сталося не з вини співробітника і не було його контрольованою дією, надання премії може розглядатися окремо. Тут важливо враховувати особливості контракту та деталі ситуації.

Думка автора: Та, якщо можна вважати щоденні аварії мереж (яких місто у таких масштабах не знало десятки попередніх років), ріст заборгованості за зобов’язаннями, невиконання цілого ряду положень контракту- то сумнів щодо правомірності виплати цих премій є також достатньо обґрунтованим.

Спростування: Заміна магістрального водопроводу – це важлива і необхідна процедура для забезпечення надійності та безпеки водопостачання в міській мережі. В деяких випадках пориви на старих ділянках не можуть бути повністю уникнуті навіть після заміни магістралі з наступним підключенням до існуючої мережі.

Сам процес заміни магістралі зазвичай включає в себе планові перевірки і обстеження старої мережі, але не завжди всі проблеми можуть бути виявлені перед заміною. Такі моменти, як приховані дефекти, пошкодження або слабкі місця, можуть залишатися невидимими під час попередніх технічних оглядів.

Замовник робіт із заміни магістрального водопроводу, роблячи цей крок, прагне покращити надійність системи в цілому та забезпечити мешканцям якісне водопостачання у майбутньому. Необхідно зрозуміти, що пориви на старих ділянках після таких робіт можуть бути результатом непередбачуваних обставин або складних технічних аспектів, які було неможливо передбачити на етапі підготовки до заміни.

Тому дії замовника, спрямовані на заміну магістрального водопроводу, варто розглядати як запобіжний захід для підвищення ефективності і надійності водопостачання, навіть якщо це супроводжується деякою кількістю поривів на старих ділянках, які неможливо було передбачити чи уникнути повністю.

Окрім того, КП «Калуська енергетична Компанія» не була ні замовником, ні виконавцем робіт із заміни магістрального водопроводу, однак, будучи оператором зовнішніх мереж, прикладає всіх зусиль для якісної та своєчасної ліквідації всіх негативних наслідків, з метою виконання поставлених задач, а саме забезпечення питного водопостачання. Виконання даного збільшеного обсягу робіт на фоні інших невідкладних завдань, в тому числі, і є однією із тих підстав, що дозволяють розглядати питання преміювання.

Також, доводимо до відома, що замовником робіт із заміни водопроводу було Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради, а виконавцем підрядники, а саме ТОВ «Карпат Буд» та ТОВ “КУЛЕВ-ІНВЕСТ”. В свою чергу, КП «Калуська енергетична Компанія» експлуатуватиме мережу після прийняття виконавчої документації та введення її в експлуатацію.

Думка автора: З 22 жовтня 2021 року почав діяти ваш контракт, яким вам встановлено заробітну плату в розмірі 20297 гривень 64 копійки., а рівно через тиждень додатковою угодою її було збільшено більш ніж вдвічі і доведено до 43978 гривень 22 копійок. Ви добре знаєте, що рішення посадових осіб місцевого самоврядування повинні бути ОБГРУНТОВАНИМИ Та БАЗУВАТИСЯ НА ЗАКОНІ. Поясніть громаді- що у чинному законодавстві так різко змінилося за сім днів, що спричинило подвоєння зарплати? Чи на підприємстві подвоїлася середньооблікова чисельність працівників, чи може вдвічі зросли мінімальні оклади працівників основної професії? Ви це можете пояснити, як юрист? Та, не змінилося нічого. Очевидно, коефіцієнт 6,5 ваші роботодавці взяли зі стелі ( явна ознака службової недбалості, або зловживання), бо простий розрахунок показує зовсім інше ( 499чол.:10=49,9. 241:49,9=4,8) Тобто, найбільш об’єктивним є коефіцієнт не 3 і не 6,5, а саме 4,8, бо він найбільше відповідає вимогам Постанови №859. При цьому ваш оклад становив би 32476 гривень 23 копійки, що для такого підприємства є обґрунтованим та справедливим. Тому, щоб судові експерти не перераховували усі нараховані та отримані вами кошти- перерахуйте їх сам добровільно і поверніть гроші громаді.

Спростування: Постанова Кабінету Міністрів України №859 від 19.05.1999 “Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств” встановлює загальні принципи оплати праці керівників підприємств. Вона регулює, зокрема, порядок обчислення їхнього окладу, але не містить конкретних коефіцієнтів для кожної посади.

Оклад керівника може визначатися залежно від кількох факторів, включаючи розмір підприємства, його обсяги, фінансові показники та інші критерії, але конкретні коефіцієнти встановлюються на рівні місцевих органів влади або у відповідності з угодами та нормативно-правовими актами.

При збільшенні окладу, бралися до уваги різні аспекти, у тому числі:

 1. Підвищення обсягу та складності роботи: КП «Калуська енергетична Компанія» зазнавало значних змін або розширення функцій, що потребують від керівника більше часу, зусиль та відповідальності.
 2. Досягнення певних цілей або показників: Було успішно впроваджено стратегічні зміни, досягнено значних результатів та підвищено ефективність роботи підприємства.
 3. Підвищення відповідальності: На керівника були покладені значні обов’язки і він брав на себе додаткову відповідальність, що зумовлює збільшення його оплати праці.
 4. Ринкові стандарти: Дослідіть, яка середня оплата керівників у сфері комунальних підприємств або подібних галузях на ринку праці. Подивіться на оплату праці керівників у компаніях з аналогічними завданнями та обов’язками.
 5. Конкурентоспроможність заробітної плати: Збільшення зарплати було частиною стратегії збереження та мотивації кваліфікованого керівництва.

Необхідно також врахувати, що будь-яке збільшення оплати праці має бути обґрунтоване і схвалене відповідними органами управління та контролю, і так як воно відбулося, можна вважати, що рішення про збільшення окладу було вмотивованим.

Думка автора: Хочу нагадати не вам(бо ви про це знаєте), а Калушанам, що дебітори — це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів за отримані послуги, виконані роботи, відвантажену продукцію і таке інше. Станом на 01 січня 2019 року комунальне підприємству «Водотеплосервіс» за надані послуги отримувачі цих послуг заборгували 47 мільйони 808 тисячі гривень, а на 01 січня 2022 ця заборгованість зросла до 51 мільйона 319 тисяч гривень. Ви у той час очолювали юридичний відділ підприємства та належали до професійної групи «Керівники». Це значить, що ви несли повну персональну відповідальність за стягнення цих боргів.

Спростування: Керівник юридичного відділу може бути відповідальним за правовий аспект процесу стягнення дебіторської заборгованості: ведення судових справ, підготовка документації, взаємодія з юридичними аспектами стягнення боргів.

Однак, керівництво підприємства у цілому, зокрема директор, несе відповідальність за фінансові аспекти діяльності підприємства, включаючи стягнення боргів. Це включає в себе створення ефективної системи управління боргами та контроль за їх стягненням, формування чітких задач та делегування повноважень.

Думка автора: Але десятки мільйонів коштів громади практично злито в унітаз, бо кожен день шанси стягнути цю заборгованість зменшуються у зв’язку зі спливом строків позовної давності. Та й ніхто ними і не займається, бо в Калуській Енергетичній Компанії тенденція та ж, що була і у «Водотеплосервісі». Станом на 01 січня 2022 року дебіторська заборгованість становила 12 мільйонів 787 тисяч гривень, а на кінець першого кварталу цього року вона досягла 17 мільйонів 496 тисяч гривень.

Спростування: Робота КП «Водотеплосервісу» та КП «Калуська енергетична Компанія» є кардинально різною. Від початку здійснення своєї господарської діяльності, робота нашого підприємства була обтяжена різними факторами, що прямо чи опосередковано впливали на платоспроможність споживачів. Починаючи від епідемії коронавірусу, закінчуючи воєнною агресією рф проти України. При кількісному співставленні напряму вчинених дій щодо зменшення розміру дебіторської заборгованості, можна побачити значний якісний приріст у роботі як відділу так і підприємства в цілому. До прикладу, на кінець І кварталу 2023 року, тобто в березні місяці, відсоток  співвідношення оплати споживачів до нарахувань становить 102,36 %.

Натомість, фінансовий результат КП «Водотеплосервіс» є наглядним що за 2018, 2019 так і за 2020 рік, де діяльність підприємства не була обтяжена наслідками війни чи епідемієї.

Думка автора: Зараз, за вашої подачі, очільники громади роздмухують інформацію про необхідність підняття тарифів на водопостачання та водовідведення, формуючи громадську думку, що за воду треба платити реальну ціну.

Станом на 01 липня цього року комунальне підприємство «Калуська енергетична Компанія» було прибутковим. За підписаним вами звітом КЕК заробило 332 тисячі гривень прибутку. Тут мушу простою мовою пояснити, що прибуток- це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати. Прибуток також визначають як суму, на яку зріс власний капітал підприємства у результаті його діяльності. Додайте до цієї суми ще 17 мільйонів гривень не стягнутих з вашої вини боргів дебіторів (у резерві ще декілька десятків мільйонів гривень боргів по «Водотеплосервісу»), а після цього розповідайте громаді байки про необхідність підняття тарифів.

Спростування: Зазвичай, формування тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення базується на різноманітних факторах, таких як витрати на обслуговування, ремонт, оплату праці, інвестиції в розвиток і покращення інфраструктури та інші. При цьому, структура тарифу складається на основі економічних показників, а не безпосередньо від заборгованості споживачів.

Заборгованість споживачів може впливати на фінансовий стан підприємства, але визначення тарифів у водопостачанні та водовідведенні проводиться за більш складними критеріями, такими як планування витрат, забезпечення розвитку, витрати на ремонт, покращення інфраструктури тощо.

Таким чином, хоча заборгованість може вплинути на фінансову стійкість підприємства, проте її вплив на пряме формування тарифів обмежений. Тарифи, як правило, базуються на прогнозованих витратах та ефективному функціонуванні підприємства, та не залежать від заборгованості споживачів. Натомість рівень проплат на підприємстві від нас у військовий час тримається на рівні 95-97%, що є одним з найвищих показників в нашій області.

Думка автора: Через неефективне управління Вам необхідно звільнитись добровільно із займаної посади директора КП «Калуська енергетична компанія», повернути незаконно отримані премії та заробітну плату!!! В іншому випадку буду вимушений звернутись до правоохоронних органів!!! ДОЦАРЮВАВСЯ!!!!

Спростування: Щодо ваших обвинувачень у незаконних преміях та зарплаті, повторно хотілось би зазначити, вірніше наголосити, що оплата праці та виплата премій відбувалися та відбуватимуться надалі в повній відповідності до чинного законодавства, нормативно правових актів Калуської міської ради та внутрішніх норм підприємства.

Кожна виплата є результатом об’єктивної оцінки внеску керівництва у розвиток та ефективність підприємства. Усі фінансові операції відображаються в звітах та доступні для публічного огляду. Я поважаю ваше право висловлювати свою думку, але важливо пам’ятати, що обвинувачення без підтверджень можуть завдати непотрібної шкоди репутації особи та підприємства.

Умови воєнного стану потребують особливої уваги до поширення інформації, її перекручування та висловлювання обвинувачень. Зокрема, у критичному секторі, що забезпечує надання життєво важливих послуг громаді, будь-яка необґрунтована критика, чи поширення не провіреної недостовірної інформації може спричинити великі труднощі в організації роботи, порушити стабільність та викликати непокій серед мешканців.

Такі обвинувачення в умовах напруження, викликаного воєнною агресією, можуть бути сприйняті як спроба дискредитації керівництва та підприємства, так і підрив влади міста в цілому. У таких ситуаціях важливо визначити достовірність інформації, підкреслити необхідність всесторонності та об’єктивності, в певній мірі, дбайливості при висловленні будь-яких звинувачень. На жаль, негативна публічна інформація без обґрунтованих доказів може суттєво ускладнити ситуацію з середини, яка вже є складною через обставини, зумовлені діями зовнішнього, мабуть що спільного, агресора.

Відтак, шановний авторе відкритого листа, дозвольте висловити щиру подяку за висвітлення вашого погляду на роботу КП “Калуська енергетична компанія”. Окрім уже наданих докладних роз’яснень щодо кожної з вказаних вами думок, хотіли б також долучити конкретні дані та факти, які можуть допомогти в зрозумінні ситуації.

Зважаючи на важливість розгляду усіх аспектів питання, ми погоджуємся з тим, що важливо враховувати кожну думку та аргумент, який виник у дискусії. Однак, тільки підкреслюючи важливість об’єктивності та аргументованості, ми можемо досягти повного розуміння та побудувати конструктивні відносини в громаді.

Справжній успіх полягає у спільних зусиллях та взаєморозумінні, і ми віримо, що разом ми зможемо подолати будь-які труднощі та сприяти подальшому розвитку нашої громади.

Додатки:

 • Копія рішення Виконавчого комітету Калуської міської ради від 22.11.2022 №277;
 • Копія фінансового плану КП «Калуська енергетична Компанія» на 2022 рік;
 • Копія фінансового плану КП «Калуська енергетична Компанія» на 2023 рік;

З повагою,

Директор КП “Калуська енергетична компанія”   Петро ШЕВЧУК

Додатки: